ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายนุชา อินทรสูต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/09/2012
ปรับปรุง 09/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 140256
Page Views 176661
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ สุขภาพดี

และมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชน

มีส่วนร่วมภายในระยะเวลา 3 ปี

 

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง

2. สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียน ได้รับความรู้เต็มตามศักยภาพ

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมทุกด้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์ (GOAL)

1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุขภาพแข็งแรง

2. ผู้เรียนมีความรู้เต็มตามศักยภาพ

3. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี โดยโรงเรียนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ใช้ในการเรียนการสอน

4. ผู้เรียน บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมทุกด้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง