ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศ!! ขยายเวลาปิดเรียนกรณีพิเศษ....ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งมีนักเรียนและบุคลากร โรงเรียนหินโงมพิทยาคม อยู่เขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทางโรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ )
๑.ขยายเวลาปิดเรียนด้วยกรณีพิเศษ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และปิดสถานศึกษา งดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอกในช่วงเวลาดังกล่าว
๒.ให้นักเรียนทุกคนเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามตารางเรียนปกติด้วยระบบ ON line ผ่านช่องทางที่ครูประจำวิชานัดหมาย.....
.....ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสาร และประกาศของทางโรงเรียนทางเว็บไซต์หรือ เฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่อง
ประกาศให้ทราบทั่วถึงกัน ตามแนบท้ายประกาศนี้...
"๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔"
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2564,14:30   อ่าน 23 ครั้ง