ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ธ.ค. 55 ถึง 21 ธ.ค. 55 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนหินโงมพิทยาคม