ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิมลสิริ เทศยรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสนิท คำสมหมาย
ครู คศ.3

นายอนุชา บุญแสนแผน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0