ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธารารัตน์ ดีหนัก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสังวาลย์ โพนพุทธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวอรอุมา กุลาศรี
ครูผู้ช่วย