ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธนวัฒน์ โพธิดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์