ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านศาลาคำ ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย

มีพื้นที่ โดยประมาณ 29 ไร่ 3 งาน  18 ตารางวา โรงเรียนหินโงมพิทยาคม

เปิดทำการสอน เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2521 เป็นโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 

รับนักเรียนเข้าเรียนแบบสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก ซึ่งในปัจจุบัน มีถึง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  แผนชั้นเรียนที่จัด คือ 33 - 3/11 - 1 โดยความพร้อม ด้านอัตรากำลังครู สถานที่ งบประมาณที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ยังไม่เพียงพอ

โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายหนองคาย-โพนพิสัยห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้น 29 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา ตั้งอยู่ที่บ้านศาลาคำ หมู่ที่ ตำบลหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากตัวจังหวัดหนองคายประมาณ 14 กิโลเมตร ไปทางอำเภอโพนพิสัย ที่ตำบลหินโงมประกอบด้วยหมู่บ้านขนาดใหญ่ จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านขนาดกลางประชากรตั้งแต่ 400 คน ขึ้นไป 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านขนาดเล็ก 2 หมู่บ้าน รวมประชากรทั้งตำบล 4,118 คน (ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม โดยประมาณ) ประชากรจำนวน 2,204 คน อยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ (บ้านหินโงม หมู่ที่ หมู่ที่ หมู่ที่ 8) หมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชลประทาน ชุมชนให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านต่างๆ อยู่ในระดับดี