ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  ( VISION)

            หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหินโงมพิทยาคม มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคน ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ อย่างมีความสุข

 

อัตลักษณ์  

รับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทดี มีน้ำใจ

 

เอกลักษณ์

สร้างคนดีสู่สังคมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน