ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนุชา อินทรสูต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :