ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิ่มนวล โพนพุทธ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประณี สาพินิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0