ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียนและความหมายสัญลักษณ์

ความหมายตราประจำโรงเรียน
“ คบเพลิงและหนังสือ ”
                                                           คบเพลิง            หมายถึง        ความเจริญรุ่งเรือง
                                                           หนังสือ              หมายถึง        การศึกษา
 
สีประจำโรงเรียน
“ แดง-ขาว ”
                                                           แดง                  หมายถึง        ความแข็งแกร่ง
                                                           ขาว                  หมายถึง        ความมีคุณธรรม
 
 ข้อมูลทั่วไป
                                                           ชื่อ                    โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
                                                           อักษรย่อ            ห.พ.
                                                           ก่อตั้งเมื่อ           พ.ศ.2521
                                                           คำขวัญ              วินัยดี   กีฬาเด่น   เน้นวิชาการ   ประสานชุมชน
                                                           อัตลักษณ์           รับผิดชอบในหน้าที่ มารยาทดี มีน้ำใจ                                                                                                             เอกลักษณ์          สร้างคนดีสู่สังคมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
                                                           สหวิทยาเขตุ       ปทุมเทวาภิบาล

  ข้อมูลที่ตั้งสถานศึกษา
 
                                                           หมู่ที่                       4
                                                           หมู่บ้าน                    ศาลาคำ             
                                                           ตำบล                      หินโงม
                                                           อำเภอ                     เมือง
                                                           จังหวัด                    หนองคาย
                                                           รหัสไปรษณีย์          43000
                                                           โทรศัพท์                 042-414805
                                                           โทรสาร                   042-414805
                                                            อีเมล์                      hinngompittayakom@hotmail.com
                                                            เว็บไซต์                  http://www. Hinngompittayakom.ac.th
                                                            อบต                       หินโงม