ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นพกร อุส่าห์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ