ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉัตรชัย พัฒนวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประภา สุทธิสาร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0