ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ   (MISSION)
1.  ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด
2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักคนไทย
3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี

เป้าประสงค์   (GOAL)
1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2.  ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมหลักคนไทย
3.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี

 
กลยุทธ์
 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท
2. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสการพัฒนา               เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา